Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

 • Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 500 /2002 privind finanțele publice, actualizată;
 • Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice și Codul din 20 aprilie 2018 controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicat și actualizat );
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice precum și Hotărarea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, actualizată cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare;
 • Codul civil si Codul de procedură civilă, Codul Fiscal, Codul de procedura fiscală;
 • Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
 • Ordonanța nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 • Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, actualizată;
 • Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, actualizată;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul arbitru acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • H.G nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 • Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • H.G. nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
 • Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile Publice;
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • O.G. nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
 • Legea nr 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată;
 • Regulament de Organizare si Funcționare al instituției;
 • Regulament Intern;
 • Cod de Conduită Etică.
  Evenimente
  lun 20

  “Viața mea dublă” de Sarah Bernhardt

  februarie 7, 2023 @ 00:00 - august 16, 2024 @ 23:59